Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Seko:s strejk är över

Pendeltågen går som vanligt under midsommar. Seko:s strejk är över. Förbundet hade kunnat förlama godstågstrafiken till och från Göteborg och pendeltågtrafiken i Stockholm. Seko hade kunnat få ett utvidgat stöd från andra fackliga organisationer, men de avstod. Omsorgen om kapitalisternas profiter går före omsorgen om medlemmarnas väl.
Den tändande gnistan som utlöste strejken var när Veolia varslade om att två av tre tågvärdar och hälften av lokförarna på Öresundstågen skulle sägas upp och tvingas bli deltidsanställda. Samtidigt förklarade Veolia att de hade ett stort behov av timanställda. Sammanlagt var det 252 av Seko:s medlemmar som skulle sägas upp och sedan återanställas på deltid eller timanställning. Detta hade inneburit att Veolia infört ett daglönarsystem.

Seko:s val att ta öppen strid var ett bra beslut. Timanställningar, tillfälliga jobb och bemanningsföretag är anställningsformer som löser upp anställningsskyddet för stora grupper i Sverige så kampen gäller alla arbetare i Sverige. Seko:s tanke var att inga sådana anställningar ska få göras mot den lokala fackklubbens vilja. Detta har inte SEKO har inte lyckats förhandla fram. Arbetsköparna kan även i fortsättningen använda sig av visstids och begränsade anställningar. I den lokala konflikten med Veolia har parterna enats om att begränsa antalet timanställningar till fem procent av det totala antalet produktionstimmar. Sympatistrejkerna och Seko:s egen utvidgning av strejken har lyft upp frågan om de osäkra anställningarna ur det begränsade, lokala sammanhanget och gjort den till en klassfråga; till en kamp som gäller hela arbetarklassen och som kräver hela arbetarklassens medverkan. Genom att begränsa sig till en lokal lösning har Seko har svikit de förhoppningar och det förtroende arbetare runt om i landet lagt på organisationen.

Lönerna för de timanställda ska höjas mer vad avtalet ger. Men detta sker inte på bekostnad av företagens profiter. I stället har de tagit lite från den avtalade lönehöjningen för de fast anställda och lagt på lite på de deltids- och timanställda.
Seko har tagit strid för en viktig principfråga. De hade kunnat bli en plattform för att ta itu med andra otrygga och osäkra anställningar på den svenska arbetsmarknaden. Det påtvingade deltidsarbetet skapar ett A- och B-lag ute på arbetsplatserna vilket företagen tjänar på och vi förlorar på. Seko skulle ha satsat allt på seger och för seger hade krävts skärpta stridsåtgärder. Seko har haft ett starkt stöd bland landets arbetare, ekonomiskt har de kunnat få LO:s resurser bakom sig och de hade kunnat ta till kraftfulla stridsåtgärder – det fanns alla möjligheter att tvinga Almega ned på knä.

Kampen för trygga heltidsanställningar måste fortsätta. Den demonstration Seco anordnade i Stockholm den 18 juni visar också att det finns en opinion som vill gå längre än att bara kämpa för anställningsformen. Det fördes fram krav att järnvägen ska förstatligas och att samhällsnyttan ska går före profiten. Detta är krav som vi kommunister ska göra vad vi kan för att förverkliga.

Göran Wahlén

Göran Wahlén