Välkommen till Kommunistiska Partiet Stockholm

Kommunistiska Partiet kämpar för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Vi vill ersätta kapitalets diktatur med socialistisk demokrati där arbetarklassen och folkflertalet bestämmer.

I Stockholm bedriver Kommunisterna verksamhet överallt där vi har möjlighet; i bostadsområden, på arbetsplatser och genom att arrangera och delta i demonstrationer och andra protester mot högerpolitik och orättvisor.

Här kan du följa vår verksamhet och få information om våra aktiviteter i Stockholmområdet. Men framförallt vill vi uppmana dig att själv komma med i kampen. Ju fler vi är som kämpar, desto snabbare kan vi avskaffa den omänskliga kapitalismen!

Privatiseringar ger fler halkolyckor

Publicerad i Proletären nr 5 2015
Det senaste veckorna har det varit halt. Vi fotgängare har tvingats ta oss fram på rena blankisen. Det går inte alltid bra. Det märks på sjukhusens akutmottagningar.

På grund av halkolyckor på snö och is skadas under åren 2010 till 2012 cirka 25 000 fotgängare per år så allvarligt att de måste uppsöka akutsjukvården. Av dem som uppsökte en akutmottagning behövde nästan 18 procent läggas in på sjukhus för fortsatt vård. Uppskattningsvis ledde dessa inläggningar till nästan 30 000 vårddygn.

Åldergruppen mellan 50 och 69 drabbas mest. Enligt den statistik som Strada, Trafikverkets informationssystem, tagit fram under åren 2012-2014 är det cirka dubbelt så många kvinnor som män som halkar och skadas varje år. Detta beror på att män åker bil i högre utsträckning än kvinnor. De bilburna går i mindre utsträckning på hala trottoarer än vi som åker kollektiv.

Trafikverkets, kommunernas och fastighetsägarnas kostnader för vinterväghållning har ett normalår uppskattats till 550 miljoner kronor. Vinterväghållning har flera syften. Ett syfte är att göra gång-och cykelvägar med framkomliga och möjliggöra för befolkningen att ta sig till arbetet, skolan. Ett annat syfte är att förhindra halkolyckor. På is/snöväglag är samhällets kostnader för skadade fotgängare betydligt högre än kostnaden för vinterväghållningen. Förutom ett personligt lidande medför halkskadorna samhällsekonomiska förluster. Det handlar om kostnader för åtskilliga miljarder. Därför har regeringen har beslutat att tillsätta en kommission för att få ner antalet halk– och fallolyckor.

I dag sandas gator och vägar före trottoarer och gångvägar. Och det sandas mindre än förr då en liten armé av fordon var i gång med att ploga och sanda så fort det började snöa. Förr skedde plogning sandning av i offentlig regi på offentliga platser. I dag har den verksamheten privatiseras. Och ju mindre de privata entreprenörerna plogar och sandar desto mer lägre kostnader får de. För att öka sina vinster händer det titt som tätt att entreprenörerna chansar på vädret ska bli sådant att halkan försvinner på naturlig väg. En första åtgärd mot ishalkan är att ansvaret för plogning och sandning av offentliga platser åter läggs i händerna på Trafikverket och kommunerna.

Som ett komplement till samhällets övriga förebyggande insatser är användandet av halkskydd en viktig förebyggande åtgärd . Hallstahammar, Kungsbacka, Göteborg, Laxå, Säter med flera kommuner har beslutat att dela ut broddar gratis till äldre. Andra kommuner har beslutat att börja dela ut broddar från och med nästa vinter. Runt om i landet driver pensionärsorganisationer och enskilda kravet på gratis halkskydd.

Göran Wahlén